یک رمان فلسفی از یوستین گردر.
یک لحظه صبر کنید. چرا تا کلمه فلسفی میاد همه یک شکل ذهنیت وهم انگیز دربارش دارن؟چرا فلسفه انقدر ترسناک شده؟چرا فکر میکنم درس سختیه؟به همه با هر سن و علاقه و طرز فکر پیشنهاد میکنم این کتاب رو بخونید.

هرچند این کتاب سرشار از بخش های جالب و حرف های خاص هست اما چیزی که خود من رو خیلی جذب کرد این بخش بود:

"برای اولین بار احساس کرد که آدمها نه تنها در مدرسه بلکه همه جا تنها در فکر چیزهای پیش پا افتاده اند. حال آنکه مسایل مهم که بایست جواب داد زیاد است.
آیا کسی برای این پرسشها پاسخی دارد؟ به نظر سوفی اندیشیدن به این مسایل بسیار مهمتر از یادگرفتن صرف افعال بی قاعده است."