فکر کردم
 ثانیه ها گذشت،دقایقی محو بودم،به ساعت کشید،روز ها رفت و هفته ها و ماه ها و سال هاست که فکر میکنم.
 فکر میکنم چون میتونم!
 انگار که فقط ما هستیم که میتونیم فکر کنیم.
 به اینکه چی هستیم.
 کجا هستیم.
 اصلا چرا هستیم.

 مدت هاست فکر میکنیم.
 توی تنهایی خودمون فکر میکنیم و فیلسوف میشیم.
 امروز به فکر هامون فکر کنیم.
 نتیجه ای از افکارمون بگیریم.
 بپذیریمش.
 انجامش بدیم.
 قدمی برداریم.
 زندگی کنیم.