مینویسم.
 هرچند بلد نیستم مثل نویسنده ها بنویسم.
 بلد نیستم با کلماتم خواننده رو جذب کنم.
 بلد نیستم شعر بگم.
 اصلا هیچوقت نخواستم حتی کسی بخونه این حرفامو.
 برای خودم مینویسم.
 آره خب نویسنده نیستم اما میتونم دست به قلم بشم و هر کلمه ای که بلد بودم رو روی کاغذ بنویسم.
 اینکه بپرسی چرا مینویسی احساس میکنم درست نیست.
 اینکه چرا ننویسم سوالیه که باید بپرسیم.