یه روز گفتن این سیبو نخور.
 یه گاز زدم و اینجام.
 چه بخوام چه نخوام.
 پس
 چه ترش چه شیرین
 یه گاز کمه
  "یکی دیگه"