کتاااب داریم چه کتاااابی😍

(دزیره از آن ماری سلینکو که ماجرای زندگی دزیره کلاری همسر کارل چهاردهم ومادر اسکار اول را از زبان خودش شرح میدهد)

خببب خببب این کتاب که زندگی نامه است 

وبرمیگرده به دورانِ تاریخیه ناپلئون بناپارت وانقلاب فرانسه...

ازاون دسته کتاباییه که دلت نمیخواد  زمین بزاریش وحتی شاید مثل من هوس کنیدبه اون دوران سفرکنید ویکی از نوادگانِ دزیره کلاری باشید😜